Licencja CONREGO

Niniejsza Licencja nie zezwala na instalację i użytkowanie Aplikacji przed uiszczeniem pełnej kwoty z tytułu opłaty licencyjnej oraz nadaniem przez Licencjodawcę indywidualnego Klucza Licencyjnego.

§1

W rozumieniu niniejszej umowy:
 1. Licencjodawca - CONREGO Tomasz Chrościechowski, z siedzibą przy ulicy Władysława Grabskiego 4/12, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 599-197-05-63, REGON: 211031827.
 2. Licencjobiorca – podmiot, który nabył licencję na instalację i użytkowanie Aplikacji bezpośrednio od Licencjodawcy, bez prawa do przeniesienia licencji na podmioty lub osoby trzecie.
 3. Aplikacja - oprogramowanie będące własnością Licencjodawcy dystrybuowane pod nazwą CONREGO Light lub CONREGO Pro, z wyłączeniem Bibliotek, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83) z zastrzeżeniem &1 pkt. 5, służące wsparciu pracy organizatorów Wydarzeń.
 4. Serwis - serwis internetowy https://conrego.com lub https://conrego.com.pl, prowadzony przez Licencjodawcę,
 5. Dokumentacja - oznacza dokumentację oprogramowania wraz z instrukcją instalacji i obsługi Aplikacji, dostarczane przez Licencjodawcę w postaci elektronicznej na stronach Serwisu,
 6. Asysta – wsparcie techniczne Użytkownika w zakresie użytkowania Aplikacji, świadczone drogą elektroniczną za pomocą:
  • poczty e-mail (support@conrego.com) i formularza kontaktowego udostępnionego na łamach Serwisu
  • aplikacji komunikatora tawk.to zintegrowanej z podstronami Serwisu,
  • aplikacji DISQUS zintegrowanej z podstronami Serwisu,
  • Dokumentacji udostępnionej na łamach Serwisu.
 7. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące dziełami Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych modułach Aplikacji.
 8. Klucz Licencyjny – unikalny ciąg znaków służący do aktywacji instalowanej na serwerze internetowym Aplikacji, który generowany jest dla pojedynczej domeny internetowej i odblokowuje dostęp do funkcjonalności Aplikacji.
 9. Użytkownik – Licencjobiorca lub podmiot, dla którego Licencjobiorca jest Podwykonawcą.
 10. Podwykonawca – Licencjobiorca realizujący wdrożenie Aplikacji na potrzeby trzeciego podmiotu, udostępniający Aplikację do użytku, bez prawa do: przeniesienia praw wynikających z licencji, korzystania z Asysty, przekazywania Klucza Licencyjnego.

§2

 1. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Aplikacji i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Licencjodawca oświadcza, że Biblioteki wykorzystywane w Aplikacji używane są zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji, a Licencjodawca ma prawo do ich używania i sprzedaży licencji Aplikacji wykorzystującej Biblioteki.

§3

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji (sprzedaż praw) do jednej kopii Aplikacji przeznaczonej do instalacji na jednej, wybranej domenie internetowej.
 2. Licencja jest niewyłączna i zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 3. Cena, którą Licencjobiorca zobowiązany jest uiścić w zamian za udzielenie Licencji określona jest w cenniku opublikowanym na łamach Serwisu.

§4

 1. Licencja obejmuje prawo do aktualizacji Aplikacji poprzez reinstalację najnowszych wersji oznaczonych tym samym numerem początkowym co zakupiona wersja Aplikacji (np. v4.05 do v4.99 lub v5.30 do v5.80).
 2. Warunkiem uzyskania Aktualizacji jest uprzednia instalacja pobranej kopii Aplikacji i jej aktywacja za pomocą dostarczonego przez Licencjodawcę Klucza Licencyjnego.
 3. Licencjodawca przewiduje, iż Licencjobiorca może ubiegać się o jednorazowe przeniesienie Klucza Licencyjnego na inną domenę internetową.
 4. Wniosek o zmianę domeny internetowej przypisanej dla określonego Klucza Licencyjnego należy dostarczyć drogą elektroniczną z konta e-mail, które zostało podane podczas zakupu Aplikacji.
 5. Cennik oprogramowania, formularz zamówienia i lista plików udostępnionych do pobrania Licencjodawca udostępnia na stronach Serwisu.

§5

 1. Prawa autorskie do Aplikacji, które przysługują Licencjodawcy, obejmują cały kod Aplikacji, zastosowane rozwiązania technologiczne, układ i dobranie elementów na stronie, kompozycję stron, wszystkie opisy Aplikacji, strukturę katalogów, wszystkie struktury danych.
 2. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Aplikacji i wdrożeniach na niej opartych jest zabronione. W szczególności zabronione jest tworzenie kopii wdrożeń działających w oparciu o Aplikację, przy wykorzystaniu oprogramowania innej firmy.
 3. Licencjobiorca może przenosić Aplikację z jednego serwera na inny pod warunkiem zachowania pierwotnie przypisanej do Klucza Licencyjnego domeny z wyłączeniem sytuacji opisanej w §4 ust. 3.
 4. Przy użyciu jednej kopii Aplikacji, Licencjobiorca może zrealizować jej wdrożenie tylko w obrębie jednej domeny internetowej, z wyłączeniem jej domen wyższego poziomu.

§6

 1. Licencja, udzielona na podstawie postanowienia §3 ust. 1 obejmuje:
  1. zgodne z Dokumentacją prawo do korzystania z Aplikacji przez Użytkownika,
  2. prawo do sporządzania dowolnej ilości kopii Aplikacji dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych, z zastrzeżeniem postanowienia §5 ust. 2, na dowolnym nośniku danych,
  3. prawo do modyfikowania kodu źródłowego Aplikacji na własny użytek, z zastrzeżeniem postanowienia §8, w ramach posiadanej przez siebie jednej kopii Aplikacji.
 2. Licencja obejmuje odpłatne lub bezpłatne udostępnianie wdrożenia Aplikacji do użytku podmiotom trzecim przez Podwykonawcę.

§7

 1. Licencjobiorca nie ma prawa przenosić praw do licencji Aplikacji, Asysty i Klucza Licencyjnego na inną osobę lub firmę.
 2. Cesja praw wynikających z licencji na inną osobę lub firmę jest możliwa tylko w szczególnych przypadkach, np. związanych z przekształceniem firmy Licencjobiorcy w inny podmiot gospodarczy, pod warunkiem wyrażenia zgody na cesję przez Licencjodawcę.

§8

 1. Kod źródłowy Aplikacji nie jest publicznie jawny. Licencjodawca udostępnia wybraną przez siebie część kodu źródłowego w postaci niezakodowanej.
 2. Licencjobiorca nie może upubliczniać kodu źródłowego Aplikacji w całości lub fragmentach w żadnej formie. Jeśli Licencjobiorca zleca wykonanie modyfikacji w kodzie źródłowym Aplikacji osobom trzecim, to zobowiązany jest do poinformowania osób trzecich o zakazie upubliczniania kodu źródłowego Aplikacji.
 3. Licencjodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od Licencjobiorcy z tytułu strat poniesionych w wyniku upublicznienia kodu źródłowego Aplikacji, jeśli Licencjobiorca przyczynił się do tego upublicznienia.
 4. W razie zmodyfikowania kodu źródłowego Aplikacji przez Licencjobiorcę, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji, a Licencjobiorca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.

§9

 1. Licencjodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, na okres 12 miesięcy od dnia nabycia przez Licencjobiorcę praw do użytkowania kopii Aplikacji, pod warunkiem, że jest ona używana zgodnie z Dokumentacją oraz niniejszą Licencją.
 2. Licencjobiorcy przysługuje Asysta na okres 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 3. W ramach Asysty Licencjodawca nie ma obowiązku zapewnienia Licencjobiorcy usług w postaci: instalacji, konfiguracji, szkolenia, ani żadnych innych usług.
 4. Asysta nie obejmuje pomocy w obsłudze: sprzętu, systemów operacyjnych, innego oprogramowania oraz aplikacji wykorzystywanych po stronie Licencjobiorcy.
 5. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, cech, danych technicznych, możliwości, funkcji, warunków udzielania licencji, dat publikacji, ogólnej dostępności lub innych cech wszelkich przyszłych wersji.

§10

 1. Licencjodawca oświadcza, że Aplikacja spełnia funkcje wymienione w opisie zawartym w Dokumentacji. Jeżeli w terminie 30 dni od sprzedaży praw do kopii Aplikacji okaże się, że Aplikacja nie spełnia powyższych funkcji, Licencjodawca zobowiązuje się usunąć wadę Aplikacji z zastrzeżeniem §8 i §9 oraz §11 ust.3.
 2. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe, Licencjodawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia uiszczonego przez Licencjobiorcę. W takim wypadku Licencjodawca usuwa przydzielony Użytkownikowi Klucz Licencyjny z bazy Kluczy aktywnych.

§11

 1. Jeżeli kopia Aplikacji, dostarczona Licencjobiorcy jest wadliwa, Licencjodawca zobowiązany jest wydać nowy egzemplarz Aplikacji.
 2. W przypadku zainstalowania przez Licencjobiorcę Aplikacji na serwerze internetowym o konfiguracji innej, niż zalecana w Dokumentacji, Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w drodze nieprawidłowego użytkowania Aplikacji.

§12

 1. W razie wykrycia błędów w działaniu Aplikacji, wynikających z wad tkwiących w każdym jego egzemplarzu (np. wad kodu źródłowego), Licencjodawca zobowiązany jest:
  1. usunąć powodującą je wadę bez zbędnej zwłoki, albo
  2. bezpłatnie dostarczyć Licencjobiorcy pakiet aktualizacyjny.
 2. Wybór między obiema formami usunięcia wady wskazanymi w ustępie poprzednim pkt a-b), należy do Licencjodawcy.
 3. Termin do usunięcia wady uzależniony jest od jej charakteru i stopnia trudności jej usunięcia. Licencjodawca zobowiązuje się jednak podjąć stosowne zabiegi w terminie 14 dni od dnia dojścia do wiadomości Licencjodawcy zgłoszenia o wykryciu wady.

§13

 1. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem Aplikacji do wysokości ceny zakupionej wersji, zgodnie z fakturą VAT wystawioną na rzecz Licencjobiorcy.
 2. Postanowienie §13 ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy:
  1. nastąpiła modyfikacja kopii Aplikacji, dokonana przez osobę inną niż Licencjodawca, lub
  2. szkoda wynikła z nieprawidłowego administrowania Aplikacją na serwerze internetowym o konfiguracji innej, niż zalecana w Dokumentacji opublikowanej na stronach Serwisu.
 3. Licencjodawca odpowiada ponadto za szkodę wynikającą z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
 4. Poza wypadkami wymienionymi w ust. 1 i 3 Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę poniesioną przez Licencjobiorcę w wyniku używania Aplikacji, a w szczególności za utracone korzyści z powodu jego czasowego nieprawidłowego działania.

§14

 1. Licencjobiorca, który używa Aplikacji, zobowiązany jest umieścić na stronie internetowej, na której znajduje się prowadzone przez niego wdrożenie Aplikacji, informację, że Aplikacja jest oprogramowaniem Licencjodawcy, poprzez umieszczenie w stopce każdej strony znaku graficznego CONREGO, który po kliknięciu będzie powodował przekierowanie na stronę https://conrego.com lub https://conrego.com.pl.
 2. W razie nieuczynienia zadość obowiązkowi wynikającemu z §14 ust. 1, Licencjobiorca traci licencję na korzystanie z Aplikacji.

§15

Licencjodawca nie jest zobowiązany do opracowywania aktualizacji Aplikacji poza tymi, które okażą się niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania.

§16

W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Licencjobiorcy z roszczeniami z powołaniem się na prawa autorskie, Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Licencjodawcę, ze wskazaniem danych osoby trzeciej, w celu umożliwienia dowiedzenia autorstwa Aplikacji i obrony swych praw przez Licencjodawcę.

§17

 1. W razie działania Licencjobiorcy niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości równej kwocie pojedynczej licencji na Aplikacji w wersji zakupionej przez Licencjobiorcę według cennika opublikowanego na łamach Serwisu.
 2. Licencjodawca może jednak dochodzić naprawienia szkody, wynikłej z działania Licencjobiorcy niezgodnego z postanowieniami, w razie gdyby jej wysokość przekraczała wartość wskazaną w ustępie poprzednim.

§18

Zmiana niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej.

§19

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

§20

 1. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.
 2. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję